CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Lĩnh vực: Đất đai
Cách thực hiện: (1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
(2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
(3) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.
(4) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
(5) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo.
(6) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất 08 bộ).
* Lưu ý: Đối với trường hợp thuê đất (nếu có) đề nghị nộp bổ sung các loại giấy tờ sau:
Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (mẫu 01/TMĐN) (01 bộ)
Văn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất (nếu có) (01 bộ)
Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) (01 bộ)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) (01 bộ)
Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) (01 bộ).
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 0
Lệ phí: Quy định tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tên mẫu đơn tờ khai: - Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Quyết định giao đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Văn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.
Yêu cầu điều kiện thực hiện: - Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất;
- Người đề nghị cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc yêu cầu trích đo địa chính thửa đất phải nộp phí trích lục hoặc trích đo địa chính theo quy định.
Căn cứ pháp lý: - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
- Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
- Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Kết quả thực hiện: - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất). - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất). - Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất.
Cơ quan thực hiện: - Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
Đối tượng thực hiện:
Ghi chú:
Trình tự thực hiện: Bước 1. Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số: 519 đường Nguyễn Trãi - Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận cho người nộp;
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 2. Trong thời gian không quá 03 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, lập Tờ trình, dự thảo Quyết định, chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh.
Bước 3. Trong thời gian không quá 03 ngày Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển kết quả (Quyết định, hồ sơ) về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
Bước 4. Trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai) hoàn thiện hồ sơ để chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bước 5. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính theo quy định, Cục Thuế tỉnh xác định và ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Bước 6. Trong thời gian không quá 02 ngày sau khi nhận được thông báo nộp tiền thuê đất từ Cục thuế tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất) và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất và các tài liệu liên quan đến Trung tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.
Bước 7. Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phiếu hẹn Tại Trung tâm hành chính công. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã (nơi có đất dự án, công trình) tiến hành bàn giao mốc giới, lập biên bản giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất.
Thành phần hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính Công tỉnh.
Số bộ hồ sơ:
Văn bản pháp quy:
Tên tài liệu File đính kèm
Văn bản hướng dẫn:
Tên tài liệu File đính kèm
Bạn vui lòng chọn một cách nộp hồ sơ bên dưới thuận tiện cho mình trong việc nộp hồ sơ.

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Người dân nộp hồ sơ thông qua trang dịch vụ công và đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ qua mạng:

Bạn cần đăng nhập ở đây để nộp hồ sơ (nếu chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký ở đây )

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công để nộp hồ sơ và nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ: