CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Lĩnh vực: Đất đai
Cách thực hiện: Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Hà Giang tại địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 0
Lệ phí:
Tên mẫu đơn tờ khai: - Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất.
- Mẫu số 08a/ĐK: Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo.
- Mẫu số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất).
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai)
Yêu cầu điều kiện thực hiện: không
Căn cứ pháp lý: - Luật Đất đai 2013 ngày 29/11/2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.
- Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Quyết định 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Đối tượng thực hiện:
Ghi chú:
Trình tự thực hiện: (1) Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Hà Giang tại địa chỉ: số 519 đường Nguyễn Trãi, Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
(2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .
(3) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:
- Kiểm tra hiện trạng đất.
- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);
3. Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Số bộ hồ sơ:
Văn bản pháp quy:
Tên tài liệu File đính kèm
Văn bản hướng dẫn:
Tên tài liệu File đính kèm
Bạn vui lòng chọn một cách nộp hồ sơ bên dưới thuận tiện cho mình trong việc nộp hồ sơ.

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Người dân nộp hồ sơ thông qua trang dịch vụ công và đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ qua mạng:

Bạn cần đăng nhập ở đây để nộp hồ sơ (nếu chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký ở đây )

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công để nộp hồ sơ và nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ: